08-42 500 500 kontor@vardsupport.se

Personuppgiftspolicy

Svensk Vårdsupport AB
Alsnögatan 12
116 41 Stockholm
kontor@vardsupport.se
Org.nr.: 556809-5375

Svensk Vårdsupport AB och dess dotterbolag skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur, när och var du och andra yrkesverksamma inom hälso-, sjukvårds och omsorgsbranschen vill arbeta för att på så sätt kunna bemöta dina önskemål och behov på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt och kunna skräddarsy erbjudanden om jobb enligt dina önskemål.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, mailadress samt uppgifter om var, när och hur du önskar arbeta. Under våra samtal kan även information som anknyter till detta komma att antecknas i vårt CRM system om detta hjälper oss att anpassa vår kontakt till det som passar dig. För att möta de krav som ställs på oss från kommun, landsting och övriga kunder är vi ålagda att registrera och behandla ditt personnummer för att kunna begära ut information om legitimation och eventuella anmärkningar hos IVO. Vi är även ålagda att ta in och arkivera kopia på ID-kort eller annan legitimation, yrkeslegitimationer, examensbevis, specialistbevis och övrig dokumentation avseende din kompetens liksom referenser om din tidigare tjänstgöring.

Vid eventuell tjänstgöring som anställd hos oss behöver vi registrera information om ditt bankkonto för att kunna ombesörja utbetalning av lön. I vissa fall behöver vi även ta del av utdrag ur belastnings- och misstankeregister. Sådant utdrag kan endast begäras av dig och du vidarebefordrar sedan detta till oss inför tjänstgöring hos kund som ställer detta krav. Därutöver kommer vi att i egenskap av arbets- och/eller uppdragsgivare registrera omdömen som våra kunder lämnar om ditt arbete när du tjänstgör för oss.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Jag samtycker till att Svensk Vårdsupport AB och dess dotterbolag behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

Svensk Vårdsupport AB

Org nr: 556809-5375

Alsnögatan 12
116 41 Stockholm

Tel. 08-42 500 500
Fax: 08-550 034 69
kontor@vardsupport.se

       

 

Du hittar oss här